Hydroizolačné injektáže

Tlakové a netlakové technológie sú úplne spoľahlivé a účinné. Naša firma preferuje vysokotlakovú injektáž daným prostriedkom.

Kompletnú technológiu a použitý sanačný prostriedok musíme ale posudzovať jednotlivo na každú zákazku zvlášť.

Technik musí vziať do úvahy všetky aspekty, posúdiť stav a až potom môžeme navrhnúť skutočne funkčnú technológiu sanácie.

Účelom je vytvoriť 100% odizolovanie, ktoré bude funkčné bez kompromisov a s čo najmenšou stavebnou náročnosťou.

​Tlakové injektáže

Sú to najprecíznejšie a bezkompromisné sanácie muriva. Vykonáva sa pomocou tlakového zariadenia pod tlakom až 150 Bar.

Izolácie vlhkého muriva vykonávame vytváraním infúznych vrtov s následnou tlakovou aplikáciou injektážneho prostriedku cez kovové, alebo plastové napúšťacie ventily. Voľba injektážneho prostriedku sa citlivo navrhuje nielen podľa príčiny a stupňa zavlhčenia muriva, zasolenia muriva, ale aj podľa druhu a charakteru súrodosti muriva. Aplikácia tlakovej chemickej injektáže rieši dodatočnú horizontálnu a vertikálnu hydroizoláciu základov proti vzlínajúcej vlhkosti, mierne tiež proti tlakovej vode. 

Tlakové injektáže vykonávame pomocou

 • silikónových mikroemulzií
 • silikónových krémov
 • jednozložkových a dvojzložkových polyuretánových živíc
 • akrylátových gélov.

Výhody chemickej injektáže

 • rýchle a citlivé prevedenie izolácie domu bez narušenia prevádzky a statiky stien objektu
 • možnosť využitia u stien s nedostatočným manipulačným priestorom a výškovými rozdielmi
 • možnosť vytvorenia rubovej a plošnej zvislej hydroizolácie
 • možnosť tesnenia aj tlakovej vody

Ochrana stavieb proti vzlínajúcej vlhkosti

Nadmerná vlhkosť muriva je často príčinou poškodenia stavebných objektov. Spolu so vzlínaním vlhkosti sú do konštrukcií zavádzané i vodorozpustné soli prítomné v okolitej zemine. Jedná sa o sírany, dusičnany a chloridy. 

Tieto soli sa usádzajú v zóne omietky a zmenšujú priemer pórov stavebných materiálov. Dochádza k nárastu kapilárnej vzlínavosti a k zvýšeniu schopnosti materiálov prijímať a viazať vodu. Hydratačné a kryštalizačné tlaky solí vedú k ďalšiemu poškodzovaniu stavebných materiálov. Nadmerná vlhkosť muriva zvyšuje vlhkosť vzduchu a znižuje tepelnoizolačné vlastnosti muriva, podporuje rast plesní, je príčinou hniloby drevených prvkov.

Pre odstránenie týchto negatívnych javov je nevyhnutné vykonať sanáciu postihnutých konštrukcií, t.j. zabrániť prenikaniu vlhkosti a povrchové úpravy riešiť tak, aby bolo obmedzené pôsobenie vody a solí.

Prieskum stavby a návrh sanačných opatrení

O spôsobe sanácie vlhkého muriva je vhodné rozhodnúť na základe stavebného prieskumu, analyzujúceho jednotlivé príčiny poškodenia. Prieskum musí zhodnotiť príčinu zvýšenia vlhkosti, obsah solí a stupeň nasýtenia muriva vodou. Súčasťou prieskumu je popis a vyhodnotenie odobraných vzoriek muriva a omietok. Podľa výsledku prieskumu sa určí postup realizácie a nadväznosť sanačných opatrení. Zvolené metódy musia byť úmerné výsledkom analýzy a v prípade pamiatkovo chránených stavieb musia rešpektovať ochranu historických materiálov.

Ak je stavebným prieskumom ako príčina porúch potvrdená vzlínajúca vlhkosť, je nutné vytvoriť účinnú bariéru, brániacu prenikaniu vlhkosti. Pri návrhu sanácie je nutné vyriešiť aj problematiku zasolenia muriva. Opomenutím vplyvu solí dochádza neskôr k poruchám, ktoré bývajú mylne prisudzované zlej funkcii hydroizolácie. Vodorozpustné soli majú totiž schopnosť viazať na seba vzdušnú vlhkosť a zasolené stavebné materiály sa potom v povrchových vrstvách javia ako vlhké. Naopak povrchové úpravy muriva proti soliam majú len krátkodobý účinok, pokiaľ nie je murivo zároveň separované od zdroja vlhkosti a solí. Pre sanačné práce väčšieho rozsahu je vhodné vypracovať projekt, ktorý detailne popisuje spôsob vykonávania izolačných a sanačných prác.

Cesta k úspešnému riešeniu problému vlhkosti muriva vedie od stanovenia príčin, cez návrh a realizáciu sanácie až k úspešnému odstráneniu problémov. Bohužiaľ, často sa stretávame s postupom takmer opačným, ktorý pohltí rovnaké náklady aj úsilie, ako kvalitne zrealizované sanačné opatrenia, avšak nevedie k odstráneniu problému.

 • Kompletný sanačný systém od jediného dodávateľa
 • Technický servis
 • Kontrola akosti podľa DIN  ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané  TZÚS  Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy
 • Štandardná záruka 5 rokov, určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technického dozoru na technológie

Netlakové injektáže - krémová injektáž muriva a mierne tlaková injektáž hydrofóbnym roztokom

Hydrofóbny prostriedok pre injektáž muriva proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti systémom vŕtaných otvorov infúznej clony. Krém sa aplikuje horizontálne bez tlaku do vyvŕtaných otvorov v murive, resp. do škár v murive. Krém možno použiť pre vysoké stupne zavlhčenia muriva.  Je obzvlášť vhodný pre pohľadové murivo (tehlové, prírodný kameň).

Aplikácia krému je možná až do 95 % zavlhčenia muriva.

 • Kompletný sanačný systém od jediného dodávateľa
 • Technický servis
 • Kontrola akosti podľa DIN  ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané  TZÚS  Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy
 • Štandardná záruka 5 rokov, určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technického dozoru na technológie

Prečo si vybrať práve nás?

 • Technický servis
 • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
 • Štandardná záruka 5 rokov, na určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.