Tesniaca a hydroizolačná injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti

Princíp injektáže muriva proti zemnej vlhkosti spočíva v navŕtaní stavebnej konštrukcie podľa zvoleného technologického postupu. Po vyvŕtaní otvorov, ktoré sa vŕtajú pod určitým sklonom tak, aby vrty preťali ložné škáry tehál, alebo podľa skutočnosti, ktorú určí technik na mieste, sa do týchto otvorov vložia a upevnia injektážne pakry. Na tieto pakry sa pripojí hadica injektážneho čerpadla. Pod tlakom, ktorý je nedeštruktívny, sa do muriva čerpadlom tlačí injektážna jednozložková polyuretánová hmota. Po styku injektážnej hmoty s vlhkosťou muriva táto hmota začne reagovať - napeňovať, čím vypĺňa dutiny a kapiláry v špárach muriva a obaľuje tehly muriva. Po vytvrdnutí hmoty sa v murive vytvorí mechanická bariéra proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti.

Výhody injektáže polyuretánmi

 • Jednoduchosť, rýchlosť
 • Nedeštruktívne vytváranie vrtov s priemerom 10 - 14 mm, nutných pre tlakovú injektáž. Horizontálnu hydroizolačnú clonu v tehlovom murive hrúbky 45cm s dĺžkou 1bm je možné vykonať do 1 hod. (vŕtanie otvorov, osadenie injektorov, injektáž vrátane upratovania).
 • Žiadne narušenie objektu zo statického hľadiska

Na 1 bm sa vŕta 10-20 otvorov o priemere 10 - 14 mm do 4/5 hrúbky muriva, u plošnej injektáže cca 15 - 25 otvorov na 1 m2, tlak pri injektáži je max. 3,5 - 5,0 MPa podľa súdržnosti muriva a len v záverečnej fáze po dobu asi 5 sekúnd. Následná expanzia injektážneho polyuretánového materiálu je v každom prípade nedeštruktívna!

Životnosť

Je daná súčasnými znalosťami o životnosti polyuretánov. Všeobecne sa uvádza, že polyuretány sú v súčasnej dobe materiály s najdlhšou životnosťou. Podľa dostupných informácií ani po imitácii storočného starnutia nedochádza u polyuretánov k žiadnym chemickým ani fyzikálnym zmenám, okrem slabého zožltnutia spôsobeného UV žiarením.

Odnímanie vlhkosti

Keďže materiál potrebuje k polymerizácii vodu, dochádza pri injektáži k odnímaniu vlhkosti z muriva. Množstvo je značne odlišné v závislosti od tlaku a teploty a pohybuje sa približne od 0,03 l do 0,2 l na 1 kg.

Odolnosť voči agresívnej vode

Výsledky vykonaných skúšok dokazujú vysokú odolnosť polyuretánov voči rôznym chemikáliám, ale aj možnosť polymerizácie za prítomnosti silne agresívnych vôd (napr. pri injektáži traťových tunelov pražského metra). Veľmi dobrá je tiež priľnavosť až 1,2 MPa (tehla, betón, kameň).

Hydroizolačnú clonu možno vykonávať:

 • Horizontálnu
 • Vertikálnu
 • Kombinácia vertikálnej a horizontálnej
 • Cielenú bodovú
 • Cielenú plošnú
 • Horizontálnu hydroizolačnú clonu

Robia sa vrty cca 10-15 cm od seba aj v dvoch radoch (ak tak určí technik) nad sebou v sklone 20 - 30 stupňov (ak technik neurčí inak) z dôvodu prieniku väčšieho množstva špár v murive, do hĺbky približne 2/3 hrúbky muriva, maximálne 50 mm od opačnej strany steny. Vrty do kamenného, alebo zmiešaného muriva sa vykonáva v rôznej kombinácii, podľa charakteru muriva i pojiva. Vrty sa robia 10-14 mm a osadia sa oceľovými pakrami alebo plastovými narážacími injektormi.

Nasleduje injektáž piestovým čerpadlom do tlaku 3,5 - 5 MPa. Proces polymerizácie je zahájený ihneď pri styku styku polyuretánu s vlhkosťou v murive, je však dostatočne pomalý, aby polyuretán vyplniť všetky póry v murive. Všetko prebieha v závislosti na vnútornej teplote muriva, teplote injektážnej hmoty a množstve vlhkosti. Čím je vyššia teplota prostredia a injektážnej látky, tým je proces polymerizácie rýchlejší. Pri teplote muriva 15 - 20 ° C a vlhkosti cca 10% je priebeh polymerizácie veľmi aktívny od 5 min. do 120 - 180 min. 

Do 24 hod je polymerizácia ukončená, pri teplote 5 ° C je ukončená do 5 dní. Pri nižších teplotách, tj. okolo 5 ° C, je možné proces polymerizácie urýchliť zahriatím injektážnej látky na 30 ° C i viac.

Ak dôjde v murive k nahromadeniu väčšieho množstva polyuretánu pri malom obsahu vlhkosti v murive, nedôjde k úplnej polymerizácii, čo však nie je na závadu, pretože pri akomkoľvek neskoršom prieniku vlhkosti sa proces polymerizácie obnovuje.

Ak sa injektuje napr. stredný múr, ktorý je prístupný z oboch strán, je výhodnejšie vykonať z každej strany jeden rad vrtov. Podľa potreby je možné vykonať vrty v menšej vzdialenosti od seba alebo pridať ďalší rad vrtov.

V dôsledku veľkej expanzie (15-20krát) behom polymerizácie dochádza v okolí vrtu k prelínaniu injektážnej látky do muriva, od osi vrtu 20 - 60 cm, podľa poréznosti masívu.

Po injektáži je nutné nechať murivo vysychať. Vhodné je vykonať ďalšie opatrenia ako osadenie difúznej lišty DLD u styku podlahy so stenou a prevedenie sanačných omietok.

Zvislá plošná hydroizolačná clona

Vykonáva sa pomocou približne 15 - 25 vrtov na 1 m2 buď na celú hrúbku muriva, alebo cielene v druhej polovici až tretiny hrúbky muriva s použitím dlhších pakrov (300-500 mm). Tento postup je finančne menej náročný, najmä u hrúbky muriva nad 75 cm.

Injektáž cielená bodová

Je častejšie používaná u miestnych priesakov betónových konštrukcií, možno ju však s úspechom použiť pri priesaku cez narušenú, už existujúcu, izoláciu napr. pri vykonávaní plynovodných prípojok alebo spojov vodorovnej a zvislej izolácie a pod. Vrty možno smerovať k miestu narušenia pomerne presne a tým sa stáva oprava menej finančne náročná a je veľmi rýchla.

Cielená plošná injektáž

Využíva sa pri opravách zvislých a vodorovných izolácií, kde sa miesto narušenia nedá presne zistiť. Vykonáva sa pomocou 10 - 16 vrtov na 1m2. Je nutné aby každý vrt bol ukončený v čo najväčšej blízkosti existujúcej izolácie. Dlhšie pakry sa upevnia až na dno vrtu a tlakovou injektážou veľmi účinne a efektívne docielime v blízkosti existujúcej izolácie vytvorenie novej hydroizolačnej clony.

Účinnosť tlakovej injektáže je veľmi závislá od kvality existujúceho muriva. Ak je murivo silne narušené, môže dôjsť k nežiaducemu úniku injektážnej látky. V tomto prípade je nevyhnutné pred začatím prác povrch muriva vyspraviť maltou. Je možné tiež vykonávať injektážne práce pred osekaním omietok, alebo využiť už existujúce obklady. Pri nadmernom úniku injektážnej látky mimo muriva nedôjde k dokonalému preinjektovaniu celého masívu.

Po injektáži je nevyhnutné zbaviť povrch muriva znehodnotenej omietky a vytvoriť sanačnú omietku s osadením difúznych líšt DLD.

V praxi sa často stretávame u investorov a aj u projektantov s názorom, načo je potrebné ešte investovať do sanačnej omietky a difúznych líšt, keď bola vykonaná hydroizolačná clona, ktorá zabráni ďalšiemu vzlínaniu vody. Teoreticky by nemusela byť vykonaná, ale iba v prípade, že ponecháme murivo bez omietky po dobu až 1 roka a umožníme odvetrávanie vlhkosti z muriva. Ani táto doba však nemusí byť dostatočná, ak ide o silnejšie a zmiešané murivo napr. v pivničných priestoroch, kde nie je možné zaistiť dostatočné vetranie. Podľa stupňa vlhkosti, alebo obsahu solí v murive, je možné použiť aj lacnejší druh sanačnej omietky, často stačí použiť iba sanačnú prísadu do malty.

Prečo si vybrať práve nás?

 • Technický servis
 • Kontrola kvality podľa DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ročná tradícia sanácií a zameranie firmy MABI
 • Štandardná záruka 5 rokov, na určité technológie aj 50 rokov
 • Vyhradzujeme si právo technických dozorov technológií

Kontaktný formulár

Teší nás, že Ste sa rozhodli nás kontaktovať! Na Vaše otázky či problém budeme reagovať v čo najkratšej možnej dobe.